Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

ARBOWETGEVING

De belangrijkste arbeidsbeschermende wet is de arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Onder de Arbo-wet vallen alle bedrijven, die op enig moment arbeid onder gezag inzetten, al dan niet betaald. Hierbij valt te denken naast de vaste medewerkers aan in het bedrijf werkende oproepkrachten zoals  werkende scholieren, stagiaires, seizoenarbeiders, inleen- en uitzendkrachten maar ook samenwerkende vrienden, meewerkende buren en gezinsleden. Dit betekent in de praktijk dat de Arbo-wet voor nagenoeg iedere onderneming of zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) van toepassing is. In de Arbo-wet staan twee uitgangspunten centraal:

·                     de optimaliseringgedachte; er moet gestreefd worden naar optimale werkomstandigheden;

·                     de samenwerkingsgedachte; werkgever en werknemer(s) moeten samenwerken aan het verbeteren van de veiligheid gezondheid en welzijn.

De  Arbo-wet is een raamwet (kaderwet) en geeft algemene regels over de verplichtingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers. Deze regels beschrijven altijd de veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk. Er zijn geen specifieke regels, zogenaamde materiële bepalingen, in de Arbo-wet opgenomen. Deze zijn in het Arbobesluit en de Arboregeling opgenomen.

Het Arbobesluit

Het Arbobesluit  vloeit voort uit de richtlijnen van de Europese Unie. Die voor een deel omgezet zijn in nationale wetgeving. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het asbestverbod, strengere bepalingen met betrekking tot schadelijk geluid, thuiswerk, en nieuwe regels voor specifieke arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen richtlijn).

Arboregeling

Gelijktijdig met het Arbobesluit is ook de arbeidsomstandigheden regeling (arbo regeling) van kracht geworden. Deze regeling vormt een nadere uitwerking van de Arbo-wet en  het Arbobesluit.

Arbo beleidsregels

Met het inwerking treden van het Arbobesluit en de arboregeling zijn de bestaande publicatie bladen van de Arbeidsinspectie vervangen door arbobeleidsregels

Arbo Informatiebladen (A-I bladen)

In de zogenaamde A-I bladen geeft de overheid voorlichting over arbeidsbescherming. Niet meer en niet minder dan dat. Aan deze bladen kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. Voor de wetshandhaving geldt het arbo besluit en de nadere uitleg over de handhaving is te vinden in de beleidsregels.

Arbo thema cahiers

In de arbo thema cahiers wordt over specifieke onderwerpen zoals werken onder warme omstandigheden, fysieke belasting bij het werk praktische en actuele informatie gepresenteerd, een en ander is getoetst aan de laatste stand der wetenschap en aangevuld met relevante wet en regelgeving. 

Herziening arbo wet 

De arbo wet wordt regelmatig herzien. De laatste verandering is ingegaan op 01-01-2007. Er is meer aansluiting Er is meer aansluiting gevonden bij de Europese Richtlijnen. Specifieke Nederlandse regels (de zogenoemde “nationale kop”) worden grotendeels geschrapt. Bijvoorbeeld ten aanzien van verlichting en daglicht, toiletten, hinder van stoffen, andere zitgelegenheid bij staand werk, ladders en trappen, straling, asbest en recirculatieverbod van verontreinigde lucht.

Beboetbare feiten

Als bedrijven niet voldoen aan de wettelijke eisen kan een boete worden opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst en de risico’s en kan oplopen van € 90,- tot € 50.000,- voor het niet melden van een ernstig ongeval. Als bedrijven bij herhaling niet voldoen wordt het een strafbaar feit. Dan volgt de gang naar de rechter.

Wij kunnen ons voorstellen dat u het niet zo ver wilt laten komen, als  het niet uw werk is al die regeltjes om te zetten in zaken die specifiek voor uw bedrijf gelden kan Dijk-arboconsultancy u de helpende hand bieden. Bel of mail ons voor een afspraak 

 

Invoering arbocatalogi

Door minder regels ontstaat meer ruimte voor maatwerk en zal het arbobeleid effectiever zijn. Dat zal leiden tot meer draagvlak en daarmee tot verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Er komt door het opstellen van doelvoorschriften meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. De doelvoorschriften is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zoveel als mogelijk concreet beschreven in de Arbo-wet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

In de doelvoorschriften wordt geformuleerd welk doel met het voorschrift moet worden bereikt. De sociale partners maken vervolgens middelvoorschriften via een arbocatalogus per branche of onderneming. Hierin wordt omschreven hoe de doelvoorschriften worden gerealiseerd.

De overheid gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers heel goed in staat zijn om een professionele arbocatalogus op te stellen. Daarom worden de catalogi niet uitgebreid getoetst. Wel wordt bekeken of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is. Samengevat wordt het volgende getoetst

Ø       Is beschreven voor welk werkgebied (branche, groep bedrijven) de catalogus bedoeld is?

Ø       Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?

Ø       Is de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers?

Ø       Wordt na navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt getoetst met een zogenaamde quickscan; is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de wet?

Catalogi die deze toets doorstaan, vormen nadat ze in een beleidsregel zijn opgenomen, een uitgangspunt voor de handhaving door de Arbeidsinspectie.

Zodra werkgevers en werknemers een positief getoetste arbocatalogus hebben opgesteld voor een sector, worden de beleidsregels voor die sector ingetrokken. Drie jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden alle arbobeleidsregels ingetrokken.

Voor het professioneel opstellen van een arbocatalogus voor een branche of groot bedrijf is ook inbreng van (kern)deskundigen noodzakelijk. Dijk-arboconsultancy kan een dergelijke inbreng leveren. Bel of mail ons voor een afspraak 

 

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA    (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk