Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

BEDRIJFSHULPVERLENING

Wetgeving - Kleine werkgevers

De werkgever is verplicht één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener aan te wijzen. Bij een bedrijf met minder dan 15 werknemers mag de werknemer, mits hij/zij aan de deskundigheidseisen voldoet, deze taken zelf uit voeren. Bedrijfshulpverleners hebben diverse taken, zoals het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding,  het alarmeren en evacueren van collega’s. Voor de genoemde taken dienen de bedrijfshulpverleners geschoold te zijn.

 

Door het volgen van een cursus Bedrijfshulpverlening voldoet u als bedrijf aan de wettelijke verplichting. Dijk-arboconsultancy kan u advies geven over de mogelijke aanvullende eisen. Zonodig kunnen BHV instructeurs deze opleiding voor u verzorgen.    
 

 

 

Wetgeving - Grote werkgevers

Tot eind december 2006 gold nog de normering uit het Arbobesluit. Daarin wordt gesproken van een minimale bezetting bezettingsnorm voor de BHV organisatie gedurende de dag- en nachtsituatie van één gekwalificeerde bedrijfshulpverlener per 50 aanwezigen voor inrichtingen met ten hoogste 250 aanwezigen. Voor inrichtingen met meer dan 250 aanwezigen geldt een minimale bezetting van vijf gekwalificeerde bedrijfshulpverleners. Of deze bezettingsnorm voldoende is hangt af van de (rest) risico die naar voren zijn gekomen uit de RI&E.

In de vernieuwde arbowetgeving ingangsdatum 01-01-2007 wordt in de artikelen 15 en 15a niet meer gesproken van een minimale norm van 1 op 50, maar van het aantal BHV-ers dat voor een goede taakuitoefening noodzakelijk is. Om te helpen bij een goede beoordeling is er een NEN norm ontwikkeld voor de bedrijfshulpverlening NEN 4000. In deze Nederlandse norm staat in bijlage A een formule voor indicatieve bepaling van de operationele sterkte van de BHV-ploeg voor bedrijven met overwegend administratieve functies en een gering veiligheidsrisico, waarbij de preventieve voorzieningen voor brand en ongevallen in orde zijn (factor 0,02).

Dijk arboconsultancy kan uw bedrijf helpen bij het berekenen van de juiste BHV bezetting voor uw organisatie.     

Meer informatie over het profiel van de bedrijfshulpverlener vind u hier!

Bedrijfshulpverleningplan                          Het bedrijfshulpverleningplan gaat in op de specifieke deskundigheid die voor uw organisatie nodig is, te denken valt aan de risico in uw bedrijf en het daarop afgestemde aantal BHV-er, de deskundigheid van de BHV-er , de wijze van communicatie, de verdeling over het bedrijf en dergelijke. Het opstellen van een dergelijk plan is vaak maatwerk waarbij gekeken moet worden naar de NEN 4000. Als uitgangspunt wordt dan ook de RI&E van uw bedrijf genomen. 

 

Bedrijfsnoodplan                                       Een bedrijfsnoodplan beschrijft de noodzakelijke organisa-torische maatregelen en voorzieningen in een bedrijf om de gevlogen incidenten te minimaliseren en te bestrijden. Het is een verlengde van het bedrijfshulpverleningsplan. Het bedrijfsnoodplan is een samen-werking tussen de organisatie en de veiligheidskundige.

 

De veiligheidskundige van Dijk-arboconsultency kan zeer nauwkeurig een inschatting maken van alle risico’s in een noodsituatie en adviseren op welke wijze deze risico’s het beheerst kunnen worden. Neem kontact met ons op voor een afspraak.  

 

BHV middelen

Op alle voertuigen, werkplaatsen, en afdelingen is een EHBO verbanddoos type B aanwezig.. De middelen worden half-jaarlijks door de hoofd bedrijfshulpverlener gecontroleerd (doorspoelen oogdouche!) en zonodig aangevuld (EHBO-middelen!). Bij ernstige ongevallen wordt de huisarts of   1-1-2 gealarmeerd.

Oogdouches

Bij irriterende stoffen zoals reiniging- en ontsmettingsmiddelen, logen en zuren, gewasbeschermings- middelen is een oog douche aanwezig. De oogdouche wordt minimaal halfjaarlijks door de hoofd bedrijfshulpverlener gecontroleerd.

Brandblusapparatuur

Brandblusmiddelen moeten in voldoende mate aanwezig zijn. In een gebouw moet per 200 m2 oppervlak minimaal een draagbaar toestel aanwezig zijn. Voor vrijstaande gebouwen die uitsluitend in gebruik zijn als kantoor, kantine geldt hetzelfde. De maximale loop afstand tot het toestel mag niet meer zijn dan 30 meter. Voor ruimten met brandbare stoffen gelden strengere normen daar moet per 200 m2 oppervlak minimaal 2 draagbare toestellen aanwezig zijn. De maximale loop afstand tot het toestel mag in dit geval niet meer zijn dan 15 meter. De brandblussers en brand haspel dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.

 

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

Copyright 2007 J. van Dijk