Wij danken u voor uw bezoek en zijn u graag van dienst

RISICO- INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Veilig en gezond werken is een belangrijk onderwerp voor werkgevers en werknemers zeker nu met een terugtredende overheid en veranderde wetgeving met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Het helaas een triest gegeven dat een flink aantal mannen en vrouwen zijn of haar baan of het bedrijf moet opgegeven. Vooral rug en ledematen hebben het zwaar te verduren. Veel klachten worden veroorzaakt door verkeerde werkhoudingen, jarenlang verkeerd of zwaar tillen, machines en arbeidsmiddelen die niet ergonomisch ontworpen zijn en voortdurende blootstelling aan sterk wisselende klimaatsfactoren. Het is dus zaak om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitvoeren van een inventarisatie naar de risico’s op het bedrijf, een zogenaamde risico-inventarisatie, is een van de middelen om dat doel te bereiken.

Wat is een risico inventarisatie en evaluatie?

Een risico-inventarisatie is een systematische aanpak  van het verzamelen van informatie  over de feitelijke situatie binnen het bedrijf en informatie over de gewenste situatie. In de risico-inventarisatie & -evaluatie vermeldt de werkgever/ondernemer alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor de werknemers. Inventariseren betekent hier het in kaart brengen van de gevaren. Evalueren heeft betrekking op het schatten van de risico’s en vergelijken met de norm. Dit is voor bedrijven geen dagelijkse kost. Het goed evalueren van de risico’s is specialistisch werk dat door geschoolde preventie medewerkers of door externe deskundigen onder andere van Dijk-arboconsultancy uitgevoerd dient te worden.   

 

Hoe wordt een risico inventarisatie verricht ?

Op www.rie.nl staan voor de verschillende sectoren en branches praktische risico inventarisatie lijsten  die u als checklist kunt gebruiken om de risico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen. In deze checklist staan bijvoorbeeld vragen over arbo- en verzuimbeleid, werkdruk en stress, algemene voorzieningen, geluid, klimaat, lichamelijke belasting, chemische- en biologische stoffen, veiligheid en de organisatie van het werk. Op het arbo-actieplan, die aan de risico-inventarisatie & -evaluatie is gekoppeld, wordt ingevuld welke aandachtspunten voor verbetering in aanmerking komen en op welke termijn en door wie de verbeteringen worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld geïnventariseerd is dat er schadelijke geluidsniveaus op het bedrijf aanwezig zijn, maar er geen gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, dan wordt in het arbo-actieplan aangegeven door wie en binnen welke termijn gehoorbeschermingsmiddelen worden aangeschaft. De meeste van deze checklists kunnen gratis of tegen een geringe vergoeding gedownload worden.

Uitvoeren van de RI&E

Bij het uitvoeren van de RI&E worden de volgende stappen onderscheiden:

  • het ontdekken van de gevaren

  • het vaststellen wie er schade aan de gezondheid kan oplopen en op welke wijze

  • hoe groot de kans is dat de gevaren aanleiding kunnen geven tot gezondheidsschade. Het vaststellen of de bestaande voorzorgsmaatregelen toereikend zijn of dat er meer moet worden gedaan.

  • het registreren van de bevindingen

  • het van tijd tot tijd opnieuw bekijken van de RI&E en deze zo nodig herzien.

 

Toetsing door de kerndeskundige of arbodienst

Zoals eerder gesteld is er m.b.t. de risico-inventarisatie veel zelf te doen . Er blijven echter een aantal punten over die alleen door een deskundige goed beoordeeld kunnen worden.                              Dijk-arboconsultancy bezit deze deskundigheid.

Begin dit jaar is de arbowet herzien.                                         De wettelijke toetsingprocedure vanaf 01-01-2007 is nu als volgt:

Bedrijven met ten hoogste 40 uur arbeid per week
Bedrijven met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen door een deskundige.

Bedrijven met ten hoogste 25 werknemers
Bedrijven met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E-document alleen nog schriftelijk te laten toetsen door de arbodienst/deskundige, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde branchespecifieke en in de CAO opgenomen, door een deskundige getoetst RI&E-instrument.  Indien er geen goedgekeurde branchespecifieke RI&E-instrument beschikbaar is moet de RI&E getoetst worden door de arbodienst/deskundige. Klik
hier voor een overzicht van door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau vastgestelde RI&E-instrumenten.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers

Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de RI&E laten toetsen door de arbodienst/deskundige. In dit geval zal een toetsing van de RI&E bestaan uit een bedrijfsbezoek van de arbodienst/deskundige.

Dijk-arboconsultancy kan een dergelijke toets of bedrijfsbezoek uitvoeren. Tijdens het bedrijfsbezoek en de daarop volgende rapportage worden ook adviezen gegeven voor de oplossing van geconstateerde knelpunten. Klik op de volgende link voor onze tarieven.             Tarieven toetsing RI&E

 

Arbowetgeving

Arbeidshygiëne

Bedrijfshulpverlening

Bodemsanering

Ergonomisch advies

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie

Tarieven RI&E

VCA-begeleiding

Tarieven cursus VCA     (+ Online opgave formulier)

Veiligheidsadvisering

Werkplekonderzoek

Tarieven voor werkplekonderzoek

Zorgsystemen

Partners

 

Jan van Dijk RAH/RHVK

Geregistreerd SKO

Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige 

te Groningen

 

 

E-mail: janvandijk56@planet.nl

 

Contact

 

Copyright 2007 J. van Dijk